Termes y condicons

TERMES I CONDICIONS GENERALS ENGLISHCAFE

1.- TITULARITAT DEL SERVEI

L'entitat ENGLISHCAFE S.L. (d'ara endavant Englishcafe) amb domicili al carrer Augusto Figueroa 17, 1º Esq. 28004 de Madrid i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid Prenc 31641, Foli 21, Full M-569365 CIF B-86863453 és titular del portal web www.englishcafe.es, de les pàgines web englobades dins del mateix (d'ara endavant el Portal), del(els) nom(s) de domini a través del(els) com(és) Vostè ha accedit al Portal, de la marca Englishcafe i dels continguts oferts al Portal. Aquest(s) nom(s) de domini (s) no podrà(n) ser utilitzat(s) en connexió amb altres continguts, productes, o serveis que no siguin de titularitat d ’Englishcafe ni de cap manera que pugui causar confusió entre els Usuaris finals o el descrèdit d ’Englishcafe .

La prestadora dels serveis oferts a través de la pàgina Englishcafe Barcelona (www.englishcafe.es/aprender-ingles/4-barcelona) i que són descrits en els presents termes i condicions que contracta l'Alumne és EC BARCELONA SL (d'ara endavant ENGLISHCAFE BARCELONA) amb domicili al carrer Camps i Fabrés nº 3 de Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid Prenc 44033, Foli 182, Full B-445165 CIF B-66170697

2.- OBJECTE

El present Avís Legal recull les condicions d'ús que regulen l'accés, navegació i ús del Portal, així com les responsabilitats derivades de la sol·licitud, utilització, prestació i/o contractació dels cursos d'anglès o serveis relacionats que, si escau, puguin ser oferts, així com dels continguts que ho integren, i sense perjudici que Englishcafe o ENGLISHCAFE BARCELONA puguin establir condicions particulars que regulin la sol·licitud, utilització, prestació i/o contractació de determinats productes o serveis que, si escau, siguin oferts a través del Portal. El mer accés al Portal, l'emplenament de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació, consultes, suggeriments o queixes, la realització d'ofertes de contractació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis, bústies electròniques o altres mitjans de contacte existents al Portal implicarà, per part dels qui naveguin al Portal, l'adquisició de la consideració d'Usuari i l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal. En conseqüència, tot Usuari ha de llegir atentament i conèixer el contingut dels Termes i Condicions que figuren a continuació. La sol·licitud, utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i/o sol·licitats per l'Usuari implicarà, així mateix, l'acceptació sense reserves de les condicions particulars que, si escau, hagin estat establertes a aquest efecte, i que formaran part integrant del present Avís Legal.

3.1.- ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L'accés al Portal per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. La sol·licitud, utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si escau, puguin ser oferts per ENGLISHCAFE BARCELONA pot estar subjectes a la prèvia observança de requisits formals tals com l'emplenament del corresponent formulari de registre, la prèvia acceptació de les condicions particulars que resultin d'aplicació als mateixos o el registre d'un mitjà vàlid de pagament dels serveis contractats. Englishcafe ofereix un dret d'accés limitat al contingut d'aquest portal web, sempre que compleixis amb les condicions d'aquest acord. Els serveis oferts són solament accessibles per a alumnes subscrits a qualsevol dels cursos d’Englishcafe  BARCELONA. En subscriure't com a alumne en els cursos en grup o individuals d’Englishcafe  BARCELONA, acceptes complir amb els termes i condicions especificats a baix a l'apartat quart sobre les Condicions de Contractació i Facturació per als serveis amb càrrec. La inclusió al Portal d'informació relativa a productes o serveis oferts per ENGLISHCAFE BARCELONA té finalitats informatives, publicitaris i comercials. Aquests últims quan l'Usuari decideix contractar el servei d'un curs en qualsevol de les seves modalitats. El visitant o Usuari del portal ha d'acceptar els termes i condicions generals de contractació del servei per adquirir la condició de “Alumne” accedir i beneficiar-se dels serveis contractats.

L'accés a les àrees privades de “Registrat” i “Alumne” s'efectuen mitjançant un nom d'usuari i una contrasenya vinculada al mateix triats per l'usuari que tenen la naturalesa de dades de caràcter personal i intransferible. L'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l'hora d'emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis demandats. L'Usuari “Registrat” o “Alumne” es compromet a fer un ús diligent i garantir la confidencialitat de les seves dades d'autenticació i accés a la seva àrea privada. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat dels mateixos i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui de forma temporal o permanent, ni a permetre la seva utilització per persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis oferts al Portal, per part de qualsevol tercer que empri a aquest efecte un identificador i contrasenya subministrat a l'Usuari, a causa d'una actuació no diligent, subministrament voluntari o pèrdua de la mateixa per l'Usuari sense notificar-ho a Englishcafe. En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata a Englishcafe, qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, Englishcafe i ENGLISHCAFE BARCELONA quedaran eximides de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats i qualsevol sol·licitud, utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis s'entendran realitzats pel propi Usuari sent aquest, en conseqüència, l'únic responsable per aquests actes. L'accés, navegació i ús del Portal i, si escau, l'ús o contractació dels serveis o productes que siguin oferts a través del mateix es fa sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per Englishcafe o ENGLISHCAFE BARCELONA relativa a l'ús del Portal i els seus continguts. Així mateix, l'Usuari s'obliga a usar els continguts, productes i serveis de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de: Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic i a les instruccions rebudes d ’Englishcafe . Utilitzar-los amb finalitats lesives dels legítims drets de tercers. Provocar danys en els sistemes físics i lògics d ’Englishcafe , dels seus franquiciats, proveïdors, partners o de terceres persones; Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o en qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar qualsevol tipus de dany. Emprar els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació i continguts de forma total o parcial. Englishcafe podrà suspendre temporal o definitivament l'accés al Portal de qualsevol Usuari que realitzi qualsevol de les conductes prohibides o limitades en el present Avís Legal.

3.2 RESPONSABILITATS DE L'USUARI DEL PORTAL

• Ets responsable de mantenir en secret les teves credencials d'accés a la teva Àrea Privada al Portal (“El meu Cafè”) i et compromets a informar a Englishcafe sobre qualsevol ús indegut del teu compte

• Ets responsable de l'exactitud de les teves dades personals, incloent la teva adreça, número de telèfon i e-mail, indispensables tots ells per poder complir ENGLISHCAFE BARCELONA amb les seves obligacions derivades de la prestació de servei contractada.

• Englishcafe i ENGLISHCAFE BARCELONA no es fan responsables dels problemes causats per mal funcionament de les línies telefòniques, de l'ordinador o de la connexió a Internet. A més, Englishcafe i ENGLISHCAFE BARCELONA declinen tota responsabilitat per retards, errors, omissions, problemes de transmissió, robatori, alteració, destrucció o accés no autoritzat a les comunicacions amb els seus membres o alumnes inscrits. ENGLISHCAFE BARCELONA també declina tota responsabilitat sobre els resultats o falta de resultats en l'aprenentatge de l'anglès.

• Ets el responsable únic de qualsevol informació que publiquis, exposis o enviïs (per correu) a Englishcafe o ENGLISHCAFE BARCELONA.

4. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I FACTURACIÓ

4.1 CONDICIONS ESPECIALS PER TIPUS DE CURS

A.- CURS EN GRUPS SETMANALS: Grups de durada indefinida en els quals s'imparteix una classe setmanal i tenen un màxim de 5 alumnes.

La contractació d'aquest tipus de curs es realitza mitjançant la modalitat de subscripció. La subscripció al curs es durà a terme a través del Portal, de forma “en línia” prèvia acceptació dels presents termes i condicions i l'abonament del preu estipulat per al curs i període contractat.

Les modalitats de Subscripció als presents cursos són Mensual, Trimestral o Semestral. Els períodes són computats per mesos naturals i períodes complets. Aquells mesos inclosos en la subscripció en els quals no s'imparteixin classes per descans s'inclouen en la subscripció facturant-se a cost zero.

Si al moment de contractar, el Grup en el qual l'alumne contracta les seves classes ja hagués iniciat les seves classes del mes corrent, el període contractat inclourà sempre les classes restants en el mes corrent a preu/hora de la subscripció contractada més el període complet que es contracta sota la modalitat de subscripció seleccionada: un mes, tres mesos o sis mesos. No obstant això, el preu carregat en el mitjà de pagament facilitat al moment de contractar serà el de les classes pendents d'impartir en el mes corrent, cobrant-se la subscripció corresponent, mensual, trimestral o semestral al final d'aquest mes.

Per subscriure's al servei, és necessari que l'Alumne faciliti un mitjà de pagament vàlid a través del quin efectuar periòdicament i de forma automàtica el pagament de la seva subscripció.

Per al pagament dels serveis ENGLISHCAFE BARCELONA admet com a mitjà de pagament vàlid una targeta de Crèdit o Dèbit. Els pagaments es realitzen de forma electrònica fos de la nostra plataforma en un entorn segur mitjançant el TPV virtual de la nostra entitat financera sense que ENGLISHCAFE BARCELONA tingui a cap moment del processo accés a aquesta informació que és emmagatzemada i custodiada per l'entitat financera. ENGLISHCAFE BARCELONA únicament rep del banc una notificació comunicant si el pagament ha resultat correcte o fallit.

Una vegada l'alumne s'ha subscrit al servei, la seva subscripció es renovarà automàticament per nous períodes d'idèntica durada al contractat tret que l'alumne cancel·li la seva subscripció a través de la seva àrea privada “El meu Cafè” a l'apartat “La meva Subscripció” abans que aquesta es renovi. El termini per cancel·lar la subscripció s'estén des del moment de la contractació fins a les 23:59 hores del dia en què el grup en el qual està inclòs l'Alumne tingui assenyalada la seva última classe del període contractat. Si l'alumne no cancel·la la seva subscripció en l'indicat termini, aquesta es renova adquirint ENGLISHCAFE BARCELONA el dret al cobrament de les classes contractades.

El preu de les subscripcions o classes contractades s'estableix en funció d'un preu/hora pel que el preu dels períodes contractats dependrà del nombre de classes que vagin a ser impartides en el període contractat. Aquest preu s'informa detalladament a l'Alumne de forma prèvia a la contractació. Una vegada l'alumne s'ha subscrit, podrà conèixer l'import i data de meritació de la propera subscripció accedint a l'apartat La meva Subscripció de la seva àrea privada (“El meu Cafè”).

Els preus hora vigents dels diferents cursos i modalitats de subscripció d ’Englishcafe BARCELONA apareixen publicats al Portal a l'apartat +INFO per a cada tipus de curs.

Per a la contractació del curs l'alumne declara sota la seva responsabilitat tenir un nivell d'anglès que li capacita per aconseguir en el grup contractat un rendiment satisfactori i no es perjudiqui el correcte aprofitament per part de la resta d'alumnes. En cas que el nivell declarat per l'Alumne no s'ajusti al del grup seleccionat de manera que s'interfereixi en el normal discórrer de les classes, ENGLISHCAFE BARCELONA podrà traslladar a l'alumne a un altre Grup adequat al seu nivell real, ja que les classes contractades es basen en mètode de conversa, la determinació del nivell d'anglès que ostenta l'alumne a l'efecte de les classes impartides per ENGLISHCAFE BARCELONA correspondrà en exclusiva a ENGLISHCAFE BARCELONA amb independència de títols o acreditacions oficials que pugui acreditar l'Alumne. 

Quan sigui necessari un canvi de grup de l'Alumne per inadequació de nivell d'anglès al del grup contractat, no es retornarà l'import abonat per les classes contractades, tret que ENGLISHCAFE BARCELONA no pogués oferir a l'Alumne una plaça lliure en un grup del nivell real de l'alumne determinat per ENGLISHCAFEBARCELONA.

ENGLISHCAFE BARCELONA intentarà però no garanteix la recuperació d'una classe al mes conforme al procediment automàtic que a aquest efecte s'estableixi a l'àrea privada “El meu Cafè”. Així mateix ENGLISHCAFE BARCELONA intentarà, però no garanteix facilitar el canvi de l'Alumne a altres grups d’Englishcafe  BARCELONA havent d'abonar l'alumne l'import corresponent en cas que en el grup de destinació estigui pendent d'impartir un nombre superior de classes al grup d'origen.

B.- CURS INTENSIU: Grups de durada determinada entre 4 i 5 classes setmanals amb un màxim de 6 alumnes per grup.

Per accedir a una plaça en un Grup Intensiu serà necessari abonar una quantitat en concepte de reserva de forma prèvia al començament de les classes. La resta del preu haurà d'abonar-se sempre abans del començament del curs.

En cas que per qualsevol motiu l'alumne no assisteixi finalment al curs perdrà l'import abonat en concepte de reserva.

Una vegada abonat el curs complet no es retornarà cap import si l'alumne no pot assistir al mateix per motius aliens a ENGLISHCAFE BARCELONA, perdent l'import del mateix. ENGLISHCAFE BARCELONA en exclusiva podrà, si ho estima convenient atenent a les circumstàncies, proposar alternatives a l'alumne que suposin un menor perjudici.

C.- CURS ONE TO ONE o ONE TO TWO: cursos particulars impartits per un professor a un o dos alumnes conforme a un calendari, horari i objectius personalitzats.

De forma prèvia a l'inici del curs ENGLISHCAFE BARCELONA i el/els Alumne/s establiran un calendari de classes, horari, i ubicació conforme a les preferències de l'alumne i disponibilitat del professor. Una vegada establert, únicament es permetran modificacions conforme a les condicions particulars pactades amb l'alumne.

4.2 CONDICIONS APLICABLES A TOTS ELS CURSOS

La contractació d'un curs amb ENGLISHCAFE BARCELONA en qualsevol de les seves modalitats es realitza a títol personal resultant intransferibles a un tercer els drets adquirits per l'Alumne en contractar els serveis d’Englishcafe  BARCELONA. En cas que, per motius aliens a ENGLISHCAFE BARCELONA, l'Alumne no pugui continuar gaudint de les seves classes, no es retornarà l'import de les classes, quedant exclusivament en l'àmbit discrecional d’Englishcafe  BARCELONA proposar o no una alternativa a l'Alumne. En cas de desistiment no es procedirà a la devolució de les quantitats abonades. 

Amb independència de les gestions personals o telefòniques realitzades prèviament la contractació dels cursos d ’Englishcafe BARCELONA es realitzarà de forma en línia pel que és requisit necessari estar registrat a la nostra web. A més dels presents termes i Condicions de Contractació, formaran part de les condicions del contracte totes aquelles condicions acordades per l'Alumne i ENGLISHCAFE BARCELONA de les quals quedi constància per escrit, ja sigui mitjançant formulari escrit, correu electrònic, sms, missatge de WhatsApp o qualsevol altre mitjà de comunicació que permeti deixar constància de l'acordat.

Pots consultar els preus actualitzats a la pàgina d'informació general i tarifes www.englishcafe.es. El pagament de qualsevol dels cursos d’Englishcafe  BARCELONA es realitzarà sempre abans del començament del curs contractat. L'assistència als cursos aquesta garantida sempre que el pagament s'hagi dut a terme i en bon acabo per part de l'Alumne. 

ENGLISHCAFE BARCELONA no es responsabilitza del correcte aprofitament i assistència al curs per part de l'Alumne. Les classes del curs incloses en el producte o curs contractat "es gaudeixen o es perden", és a dir, que si no s’assisteix a les classes, es perd el dret al seu gaudi i aquestes no seran reemborsades. 

ENGLISHCAFE BARCELONA podrà per motius justificats i de forma puntual, modificar la data o el lloc d'impartició d'una classe sempre que ho comuniqui amb almenys 6 h d'antelació a la celebració de la classe. En cas de no comunicar-ho amb l'antelació indicada, l'alumne tindrà dret a optar per no assistir a la classe i la devolució de l'import del curs corresponent a aquesta classe.

ENGLISHCAFE BARCELONA es reserva el dret a modificar per motius d'organització interna el professor assignat al grup contractat per l'Alumne. Igualment també podrà modificar la ubicació en la qual s'imparteix la classe sense dret a resolució per part de l'alumne sempre que el nou local es trobi en un radi de 500 m respecte del local inicial. 

ENGLISHCAFE BARCELONA es reserva el dret de, a qualsevol moment i informant degudament als seus alumnes, modificar els preus, establir noves quotes o proposar promocions especials, que seran aplicables en finalitzar el període de subscripció vigent o el curs contractat per l'alumne al moment de la seva publicació.

5. RESPONSABILITATS I LIMITACIONS

Englishcafe i ENGLISHCAFE BARCELONA realitzen els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al Portal. Tots els continguts que s'ofereixen a través del Portal es troben actualitzats, reservant-se ambdues entitats la facultat de poder modificar-los a qualsevol moment. Englishcafe i ENGLISHCAFE BARCELONA no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers, que puguin aparèixer al Portal.

L'Usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar-se a Englishcafe com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions, prohibicions o restriccions contingudes en el present Avís Legal o en la normativa que resulti d'aplicació i haurà d'indemnitzar i mantenir indemne a Englishcafe enfront de tota reclamació, dany, deute, pèrdua, multa, sanció, costos i despeses, incloent els honoraris raonables d'advocats en els quals Englishcafe haguessin d'incórrer, quan aquestes situacions derivin de l'incompliment, per part dels Usuaris, de les referides obligacions, prohibicions o restriccions.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Englishcafe és el titular dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles a través del Portal, entre uns altres a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codis, programari, fotografies, vídeos, sons, arxius àudio, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (d'ara endavant, conjuntament, els Continguts). Excepte quan expressament es disposi el contrari, queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, posar a la disposició del públic, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts inclosos al Portal, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit d’Englishcafe  o, si escau, del titular dels drets al que corresponguin. Així mateix, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets d’Englishcafe  incorporats als Continguts. L'accés i navegació de l'Usuari pel Portal en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part d ’Englishcafe . Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat d’Englishcafe  o de terceres empreses, porta implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de les empreses esmentades o dels seus legítims titulars. A cap moment, excepte manifestació expressa l'accés o ús del Portal i/o dels seus Continguts, confereix a l'Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos, protegits per Llei. En el cas que els Usuaris aportin o integrin continguts al Portal, aquests continguts aportats, així com els drets que poguessin derivar dels mateixos, passaran a ser de l'exclusiva propietat d ’Englishcafe . A aquest efecte, l'Usuari cedeix a Englishcafe, en exclusiva, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d'explotació sobre els continguts aportats, necessaris perquè Englishcafe pugui procedir a l'explotació més àmplia dels mateixos, a tot el món, per qualsevol modalitat d'explotació existent en l'actualitat i pel màxim termini de temps permès en les normes nacionals i internacionals sobre Propietat Intel·lectual. Addicionalment i conforme a la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'Usuari autoritza a Englishcafe la fixació, publicació i difusió de la imatge que, si escau, incorpori al Portal, per a la seva explotació en els mateixos termes i condicions establerts en aquesta clàusula. En resum; tot el material d’Englishcafe  incloent continguts, textos, imatges, programari, arxius d'àudio i video, documentació, i la pàgina web són propietat exclusiva d’Englishcafe  o de les seves franquiciados. Dites materials estan protegits sota lleis internacionals sobre els drets d'autor, marca registrada i drets sobre la propietat intel·lectual. No estàs autoritzat a enviar, distribuir, publicar, traduir o reproduir de forma alguna dit material, protegit sota les lleis a dalt esmentades, sense el consentiment exprés i per escrit d ’Englishcafe .

6. ENLLAÇOS

6.1 Enllaços des del Portal a altres pàgines web

Englishcafe i ENGLISHCAFE BARCELONA poden oferir enllaços, directa o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Portal. La presència d'aquests enllaços al Portal tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i/o serveis que s'ofereixin o puguin oferir a les pàgines web de destinació ni implica l'existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb l'entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, Englishcafe o ENGLISHCAFE BARCELONA no seran responsables d'establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podran ser considerades responsables dels mateixos. Englishcafe no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, Englishcafe no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les quals es pogués establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general. Això no obstant això, en cas que Englishcafe arribi a tenir coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual es remitent des d'aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pugui lesionar béns o drets d'un tercer, actuaran amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent al més aviat possible. Així mateix, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a Englishcafe a l'efecte de que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a la mateixa.

6. 2 Enllaços des d'altres pàgines web al Portal

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a Portal haurà d'atenir-se a les següents estipulacions: Haurà de recaptar l'autorització prèvia, expressa i per escrit d ’Englishcafe . L'enllaç solament es podrà dirigir a la pàgina principal del Portal, tret que expressament s'autoritzi cosa diferent. L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del Portal. En cap cas, tret que Englishcafe autoritzi cosa diferent, la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el Portal, incloure-ho com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames"o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Portal. A la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que Englishcafe han autoritzat tal enllaç, sense que així hagi estat. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Portal correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu d’Englishcafe  i/o del Englishcafe, haurà d'explicar prèviament amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit d ’Englishcafe . En tot cas, Englishcafe prohibeix l'establiment d'un enllaç al Portal des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades o siguin lesius de legítims drets de tercers.

7.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de Privacitat forma part integrant del present Avís Legal. Vostè haurà de llegir i conèixer la Política de Privacitat; en particular sempre que proporcioni o faciliti dades de caràcter personal a través del Portal. Quan li demanem informació personal, ho fem per poder proporcionar-li un servei més personalitzat. Li informem que amb l'acceptació dels Termes i Condicions Legals, Vostè està prestant el seu consentiment a ENGLISHCAFE, S.L. i EC BARCELONA, S.L. per a la incorporació de les seves dades personals als seus corresponents fitxers de dades de la seva titularitat que consten degudament registrats en el Registre General de Protecció de Dades de l'AEPD. ENGLISHCAFE BARCELONA li informa que les dades personals que ens faciliti, seran incorporats a l'esmentat fitxer amb la finalitat de prestar-li els serveis contractats, així com d'enviar-li publicitat i comunicacions comercials per qualsevol mitjà fins i tot els mitjans telemàtics.

L'usuari, pel simple fet de facilitar a Englishcafe el seu correu electrònic i el seu número de telèfon, autoritza a ENGLISHCAFE BARCELONA a utilitzar aquests mitjans per comunicar-se amb ell per totes aquelles comunicacions comercials o relacionades amb els serveis contractats ja sigui directament o mitjançant aplicacions de missatgeria com WhatsApp.

Així mateix Autoritza a ENGLISHCAFE, S.L. i EC BARCELONA S.L. a utilitzar puntualment aquestes dades per fer-li arribar promocions comercials d'algun de les seves partners. Si l'Usuari no desitja rebre aquestes comunicacions, pot comunicar-ho conforme al procediment que figura a continuació.

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, regulats en l'article 5 de la Llei 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, haurà de realitzar-se dirigint-se respectivament a cadascuna de les dues entitats per escrit a:

- ENGLISHCAFE, S.L. mitjançant comunicació postal remesa a l'adreça calle Augusto Figueroa 17, 1º Esq. 28004 de Madrid e-mail remès a hola@englishcafe.es o mitjançant la cancel·lació del compte a través de la secció “Mi Cafe” al propi Portal: Editar compte - Cancel·lar compte.

- EC BARCELONA SL mitjançant comunicació postal remesa a l'adreça c/ Camps i Fabrés nº 3 de Barcelona, e-mail remès a barcelona@englishcafe.es o mitjançant la cancel·lació del compte a través de la secció “Mi Cafe” al propi Portal: Editar compte - Cancel·lar compte.

8.- DURADA I MODIFICACIÓ

Englishcafe i ENGLISHCAFE BARCELONA es reserven el dret de modificar el present Avís Legal i/o les condicions particulars que, si escau, hagin estat establertes per a la utilització i/o contractació dels productes o serveis prestats, quan ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar aquests textos als canvis legislatius i tecnològics, sent vàlides i assortint efectes des de la publicació al Portal de les noves versions. La vigència temporal d'aquestes condicions coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions modificades. Englishcafe podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, a qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés al Portal i/o a qualsevol de les pàgines web que ho integren, així com als productes i/o serveis continguts en el mateix, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir indemnització alguna. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions, limitacions i restriccions d'ús exposades anteriorment en el present Avís Legal.

9.- COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació entre l'Usuari, Englishcafe o ENGLISHCAFE BARCELONA haurà de dirigir-se a les respectives adrecis postals i/o electròniques indicades en aquest Avís Legal. En tot cas, les comunicacions d’Englishcafe, ENGLISHCAFE BARCELONA cap a l'Usuari es realitzaran a les dades de contacte aportats o facilitats, preferentment per via electrònica. A aquest efecte, l'Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions entre i/o amb Englishcafe i ENGLISHCAFEBARCELONA.

10.- GENERALITATS

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o modificaran la interpretació de l'Avís Legal. En cas d'existir discrepància o contradicció entre l'establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars que, si escau, puguin ser establertes respecte dels productes o serveis oferts al Portal, prevaldrà el que es disposa en les condicions particulars. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís Legal fos(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les restants disposicions de l'Avís Legal ni a les condicions particulars que, si escau, hagin pogut ser establertes. El no exercici o no execució, per part Englishcafe, de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

El present Avís Legal i les relacions establertes entre ENGLISHCAFE BARCELONA i l'Usuari, en particular el coneixement i resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que poguessin sorgir, es regiran i resoldran de conformitat amb l'establert en la normativa espanyola relativa a legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, Englishcafe i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

12.- MODIFICACIONS EN ELS TERMES I CONDICIONS

Englishcafe es reserva el dret a modificar aquest acord i qualsevol de les condicions que afectin al portal www.englishcafe.es L'Usuari serà convenientment informat d'aquestes modificacions i, en cas de no estar d'acord, podrà cancel·lar la seva inscripció seguint les instruccions anteriorment especificades. Englishcafe es reserva a més el dret de modificar, suspendre temporalment o deixar inoperativa la pàgina web a qualsevol moment.

13.- DURADA DE L'ACORD I ELS SEUS TERMES I CONDICIONS

La relació contractual d’Englishcafe  amb l'Usuari romandrà vigent mentre faci ús del Portal ja sigui com a usuari puntual, Usuari Registrat o Usuari Alumne.

La relació contractual d ’Englishcafe BARCELONA amb l'Alumne romandrà vigent mentre estigui activa la seva subscripció a un Curs en Grup Setmanal o durant la durada del Curs Intensiu o OnetoOne/toTwo que hagi contractat. 

© 2018 EC Barcelona SL. Tots els drets reservats.